Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží a služeb na webové stránce online.pidilidikurzy.cz. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zák. č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejíž předmět je prodej služeb uvedených na webových stránkách online.pidilidikurzy.cz (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek  online.pidilidikurzy.cz.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Nikola Kopecká, Sokolovská 522/23, 500 02 Hradec Králové., IČO 08333319 (dále jen prodávající). Kontaktní email info@kurzypidilidi.cz, tel. +420 736 246 090.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Předmět smlouvy a objednávka

Předmět objednávky

Předmětem smlouvy je prodej on-line vzdělávacích kurzů. Jejich specifikace a jednotlivé varianty  jsou uvedeny na webových stránkách. Kupující má přístup k zakoupenému vzdělávacímu materiálu po dobu 1 roku (tj. 365 kalendářních dní) od data uskutečnění objednávky a provedení platby.

Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na webové adrese projektu online.pidilidikurzy.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky online.pidilidikurzy.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami na webové stránce online.pidilidikurzy.cz/obchodni-podminky prodávájícího, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Cena a daňový doklad

Ve shrnutí přihlášky a na webové adrese online.pidilidikurzy.cz najde kupující všechny ceny služeb v konečné výši. Provozovatel webu není plátcem DPH. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Způsob a forma platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb

Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro a bankovním převodem.

Doručení

Elektronické

Po zakoupení video kurzu je kupujícímu vygenerován přístup do členské sekce. Přihlašovací údaje jsou kupujícímu zaslány na email zadaný při objednání kurzu.

Odstoupení od smlouvy

Prodávající zdůrazňuje, že spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, dle §1837 písm. l zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Potvrzením a uhrazením objednávky s touto skutečností kupující výslovně souhlasí.

Zabezpečení a odpovědnost

Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Odpovědnost 

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ochrana údajů

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: online.pidilidikurzy.cz/ochrana-osobnich-udaju

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek online.pidilidikurzy.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách online.pidilidikurzy.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.